MIGG “Mir iessen gär gutt”

D’Clubhaus beim Kiosk vu Schëffleng huet e flott Kachbuch erausbruecht “MIGG” “Mir iessen gär gutt” Et war eng Eier an eng Herausfuederung fir mech fir kënnen e gudden Deel vun den Fotoen fir d’Kachbuch ze maachen.

Dese flotte Kado fir Kreschdaag ass fir 29€ zu Schëffleng beim Clubhaus beim Kiosk ze kreien. ( http://www.schifflange.lu/index.php/famille/94 )

Michel P.