Wéi eng Sortie soll de PCS d’nächst Joer organiséieren ?

sortie_PCS
Wéi eng Sortie soll de PCS fir d'nächst Joer organiséieren ?