Start vun der Saison 2018-2018 :  Mëttwoch de 26.09. 19:00 am Studio

                                                                Conseil d’Administration
Président

Norbert Carl
norbert.carl@pcs.lu

Vice-président

Michel Pierson
michel.pierson@pcs.lu

Secrétaire

Marc Backes
marc.backes@pcs.lu

Trésorier

Gilles Wagner
gilles.wagner@pcs.lu