Wéinst der aktueller sanitärer Situatioun si momentan keng Aktivtéiten an eisem Studio !

Iwwert de Club

De “Photo-Club Schëffleng”

Den 28. Mee 1934 hu sech aacht begeeschtert Photosamateuren zu Schëffleng zesummegedoe fir de Schëfflenger Photosclub ze grënnen.

Si hate gläich begraff, datt et de Sënn vun engem Club ass, senge Membere mat Rot an Dot bäizestoen an hinnen d’Méiglechkeet ze ginn an engem Clublokal hirem Hobby nozegoen. Dobäi gëllt et net nëmme Photoen ze knipsen, nee, si mussen och duerchdiskutéiert a kritiséiert ginn, fir datt se méi Ausso- an Ausdrockskraaft kréien, fir datt se op nationalem an internationalem Plang bestoe kënnen. Dofir muss de Photosamateur d’Theorie kennen, grouss Meeschtere studéieren an natierlech selwer vill praktesch schaffen. All dës Aktivitéite sollen an engem komrodschaftleche Clubgeescht oflafen, wou och den Amusement net ze kuerz dierf kommen. Dës Grondiddie vun deemools, déi d’Liewe vun engem Photo-Club ausmaachen, zielen och haut nach am „Photo-Club Schëffleng“.

De PCS war ëmmer ee vun deenen éischte Clibb, dee senge Memberen all wichteg Neierungen, fir an der Photographie ze schaffen, ugebueden huet.

Sou och haut, am digitalen Zäitalter.

Aktivitéiten:

 • Photoscoursen
 • Workshops
 • Diskussiounsowender
 • Ausstellungen
 • Concoursen
 • Sortieën

Clubowend:

2 Mol am Mount Mëttwochs ëm 19.00 (Ausser an de Schoulvakanzen). Den detaillerte Programm vun all eisen Aktivitéiten gëtt op dësem Site publizéiert.

Studio:

„Lydie-Schmit-Schoul“ (al Schoul), rue Eugène Heinen.                                                     Statuten

__________________________________________________________________

Le “Photo-Club Schëffleng”

Huit fervents de la photographie se sont réunis le 28 mai 1934 à Schifflange pour fonder le « Photo-Club Schëffleng ».

Aider et conseiller au mieux les membres dans l’exercice de leur violon d’Ingres, la photographie, dans un local approprié, telle était la devise des fondateurs. Le but visé était d’amener les membres au-delà de simples prises de vues à s’interroger sur le contenu et la composition de leurs images pour devenir compétitifs dans les concours nationaux et internationaux. Les connaissances théoriques, l’étude des vieux maîtres mais surtout les expériences pratiques sont à transmettre aux membres dans un climat convivial et amical.

Tous ces principes, énoncés déjà par les fondateurs pour animer un club, sont encore observés et pratiqués aujourd’hui au sein du PCS

Le PCS comptait depuis toujours parmi les clubs pionniers qui tenait ses membres au courant de toutes les nouveautés photographiques.

Cela était vrai au temps de l’argentique et cela vaut d’autant plus aujourd’hui au temps du numérique.

Activités

 • Cours de photographie
 • Workshops
 • Séances de discussion
 • Expositions
 • Concours
 • Sorties

Séances

2 mercredis par mois (hormis les vacances scolaires) à 19:00. Le programme détaillé de toutes nos activités est publié sur ce site.

Studio

École Lydie Schmit (vieille école), rue Eugène Heinen

__________________________________________________________________

Der “Photo-Club Schëffleng”

Am 28. Mai 1934 haben sich acht begeisterte Fotoamateure in Schifflingen zusammengetan, um den „Photo-Club Schëffleng“ zu gründen

In ihrem Sinne sollte es die Aufgabe des Vereins sein, die Mitglieder mit Rat und Tat zu unterstützen und ihnen das Ausüben ihres Hobbys in einem Clublokal zu ermöglichen. Es galt nicht nur Fotos zu knipsen, nein, die Mitglieder sollten sich auch mit dem Gehalt der Bilder auseinandersetzen, um deren Aussage- und Ausdruckskraft zu steigern, damit sie sowohl auf nationalen als auch auf internationalen Wettbewerben bestehen könnten.

Allgemeine theoretische Kenntnisse, das Studium alter Meister aber besonders praktische Erfahrungen sollten in einem freundschaftlichen und geselligen Geiste im Club vermittelt werden.

Diese Grundprinzipien, die das Leben eines Fotoclubs ausmachen, werden auch heute noch im PCS hochgehalten.

Der „Photo-Club Schëffleng“ gehörte immer zu den Vorreitern unter den Vereinen, der seine Mitglieder auf dem  neuesten Stand der fotografischen Entwicklung hielt.

So wie in analogen Zeit, so auch heute im digitalen Zeitalter.

Aktivitäten:

 • Fotokurse
 • Workshops
 • Diskussionsabende
 • Ausstellungen
 • Wettbewerbe
 • Ausflüge

Clubabend:

2 Mal Mittwochs pro Monat um 19:00. Das Programm all unserer Aktivitäten ist auf unsere Web Seite veröffentlicht.

Studio:

„Lydie-Schmit-Schule“ (alte Schule), Eugène-Heinen-Straβe