De PCS wënscht Iech all eng schéi Vakanz. A virun Allem : bleift gesond !

Photo-Club Schëffleng A.s.b.l.

Adress :  rue Eugène Heinen L-3856 Schëffleng

IBAN LU 41 0027 1382 6950 0000 bei der BIL